با سلام و احترام
1. مطابق ماده 873 قانون مدنی، أصالة تأخر حادث را توضیح دهید و کاربرد آن را بیان نمایید.
2.مطابق ماده 874 قانون مدنی، أصالة تأخر حادث را توضیح دهید. اقوال موجود در این مسأله را بر قانون مذکور تطبیق دهید.
3. مطابق ماده مذکور نقد وارد بر مشهور رابیان نمایید و پاسخ از آن را ذکر کنید.
ان شاء الله موفق باشید.