خلاصه بحث گذشته این شد که تشبه رجال به نساء به نظر ما طبق معبتره حسین بن علوان می شود قائل به حرمت شد با عنوان المتشبهون بالنساء
آقای خویی فرموده است که نی عنوان که از روایت جابر استفاده کرده است ایشان روایت بن علوان را تشبه فقط در میل جنسی زنانه به مفعول بودن می داند،
شخصی به غرض عقلایی مثلا جاسوسی یا ... لباس جنس مخالف را لباس عادی خود قرار داده است صدق المتشبه می کند.
صاحب عروه بین نماز در لباس غصبی یا محمول غصبی با لباس شهرت تفاوت قائل شد. شاید ایشان مشکل را در لبس نمی داند بلکه حرکت صلاتی منجر به تصرف محرم است ولی در لباس شهرت تصرف حرام نیست فقط لبس حرام است
اما ما این ترکیب را انضمامی میدانیم رکوع و سجود چیزی غیر از تصرف در آن مغصوب است

مساله 43
اگر مصلی ساتر نداشت برگ درخت هم نداشت، گل برای مالیدن یا حوضی که آب کدر دارد که ساتر می شود
اگر راهی برای ستر نبود و ناظر محترمی نبود باید دو صلاه بخواند یک نماز عریان اختیاری و یک نماز ایستاده ایمائی. آقای خویی می گویند باید نماز ایمائی بخواند آقای سیستانی می گوید باید تماز اختیاری بخواند

جهاتی باید مورد بحث قرار گیرد
الاولی: آقای خویی می فرمایند برگ درخت ما معتقدیم که در فرض اضطرار است نه اختیار. اگر ثوب نداشت نوبت به برگ درخت می رود دلیل آن صیحیحه علی بن جعفر یستر به عورته اتم صلاته
ستر عورت نسبت به اجنبی با هرچیزی باشد اشکال ندارد ولی ستر در نماز ابتدا با ثوب است و الا صدق عریان می کند
به نظر ما حق باصاحب عروه است
اما نسبت به آب کدر در روایات امده کسی که روایت ندارد باید باایماء نماز بخواند مثل کسی که در تاریکی لباس ندارد در برابر اجنبی نیاز به ساتر ندارد ولی عرفا عریان صدق می کند

جهت سوم
کسی که ساتر ندارد
مشهور: امن از ناظر محترم اگر داشت ایستاده با ایماء اگر امن نداشت نشسته با ایماء
در قابل مشهور
محقق حلی در معتبر: عریان مخیر بین نماز نشسته یا ایتساه
ابن ادریس: ایستاده با ایماء
سیدمرتضی: وجوب جلوس مطلقا

منشأ اختلاف اقوال
در مقام روایاتی هست