بحث در وجه سوم از
اگر خصوصیت این مرجحات منظور نبود حضرت اینقدر راوی را معطل نمی کردند و از ابتدا کبری را می گفتند که هر ویژگی که اقربیت به واقع بیاورد
جهت رابعه
آخوند: اگر بنا شد به مرجحات منصوصه تعدی کنیم فرقی نیست بین مرجحاتی که موجب اقربیت به واقع شود یا نشود!(اختلاف بین آخوند وشیخ). مرحوم شیخ تعدی ازمرجحات منصوصه به هر مرجحی که موجب ظن یا اقربیت به واقع شود را قائل هستند.
ظن به واقع اخص از اقربیت است هر جا ظن باشد اقرب هست ولی هر جا اقربیت باشد لزوما ظن هم نیست ممکن است ظن به خلاف واقع بودن داشته باشیم ولی این ویژگی اقربیت داشته باشد.