بیان سوم سهید صدر: عدم مانع از شمول دلیل حجیت باعث میشود

مقتضی در دلیل حجیت عام، تطبیق عملی است و اخذ در آن نیامده است
ایشون می فرمایند حجیت در متعارضین جز اخذ معنا ندارد.

جهت دوم بحث: تخییر در مقام بدوی است یا استمراری؟
مرحوم آخوند می فرمایند تخییر در مقام استمراری است و فقط در ابتدا نیست
اشکال نشود که مکلف علم به مخالفت عملیه پیدا میکند!
فرض تعارض علم اجمالی به تکلیف نیست لزوما. زیرا ممکن است هردو مخالف واقع باشند. بله اگر جایی علم اجمالی بود بحث دیگریست.

شهید صدر می گوید تخییر در اینجا به معنای تخییر در مساله اصولیه است ما تخییر را به سه حکم : حجیت مشروط به اخذ حجیت علی تقدیر اخذ و وجوب احذ
موضوع ججیت اخذ است و اخذ به احدهما واجب است این استصحاب بدرد نمی خورد
در استصحابات تعلیقی معمول حل معارضه به این میشد که بین استصحاب تنجیزی و تعلیقی تنافی نیست