شرط سوم: تنجیز منکر و معروف بر فاعل و تارک در غیر عزائم امور
شرط چهارم: ضرر(حتی محتمل) نفسی یا عِرضی یا مالی معتد به برای خود دافع یا وابستگانش پیش نیاید. البته در غیر از عزائم امور.
ادله ی وجوب دفع منکر قصور مقتضی نسبت به موارد خوف ضرر دارد.