دلیل بر اشتراط قیام حجت:
أ. سیره مستمره ی متشرعه.
ب. لو کان لبان.
ج. لزوم عسر و حرج در صورت عدم اشتراط
شرط دوم: قیام حجت-در غیر عزائم امور که در آنها احتمال عقلائی کافی است.- بر این که شخصی می خواهد منکر را انجام دهد یا معروف را ترک کند.(احراز صغری)
مرحوم امام احراز از طریق ظاهر حال در صورت افاده ی علم یا اطمینان را قبول می کند:
مسألة 6 لو ظهر من حاله علما أو اطمئنانا أو بطريق معتبر أنه أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها إلى الآن فالظاهر وجوب نهيه.