هشت مرتبه برای منع از منکر قابل تصویر است:
1- مانع منکر، متعرض شخصی نمی شود ولی نتیجه ی کار او این است که منکری صادر نشود. مانند فروشنده ای که وسایل انجام کارهای حرام را نمی فروشد.
2- مانع منکر وسیله ای را می آورد ولی به کسی که اراده ی انجام کار حرام با آن دارد، نمی فروشد.
3- با نهی از منکر نسبت به شخصی از شخص دیگری منع از منکر می کند.
4- منع از منکر قلبی به معنای انزجار درونی
5- منع از منکر قلبی به معنای اظهار ناراحتی
6- منع از منکر لسانی
7- منع از منکر یدی
8- با منع از منکر کردن نسبت شخصی، شخص دیگری هم منع از منکر می شود.
آیا تمام این صور واجب است؟