این روایات مرجحات، طوائفی هستند که مشتمل بر ترجیح به 6 خصوصیت می باشند.
طائفه یاین روایات مرجحات، طوائفی هستند که مشتمل بر ترجیح به 6 خصوصیت می باشند.
طائفه ی 1: ترجیح به احدثیت زماناً.
طائفه ی 2: ترجیح معلوم الصدور بر غیر معلوم الصدور.
طائفه ی 3و4و5: ترجیح مضمون روایت که خودش سه طائفه دارد: ترجیح به موافقت با کتاب- ترجیح به مخالفت با عامه- ترجیح به موافقت مشهور.
طائفه 6: ترجیح به مرجح صفاتی.
اهم این روایات، مقبوله ی عمر بن حنظله است که با ترجیح به صفات، ترجیح را شروع کرده است.
بحث سندی این روایت: سلسله ی سند این روایت: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ...
مشایخ ثلاثه این روایت را نقل کرده اند. روات این روایت تا عمر بن حنظله درست است. البته داود بن حصین، واقفی ثقه است. در مورد عمر بن حنظله، وجوهی برای توثیقش مطرح شده است:
1- طبق مبنای مرحوم تبریزی به این که اگر راوی از معاریف باشد و قدحی در مورد او وارد نشده باشد، دلالت بر توثیقش می کند.
2- صفوان بن یحیی از او نقل می کند که او از اصحاب اجماع است که لا یروی و لا یرسل الا عن ثقة. (البته در این جا با واسطه از او نقل می کند ولی دو روایت یافت شد که بدون واسطه از او نقل می کند .)
3- توثیق شهید ثانی . بنابر این که توثیقات متأخرین را قبول کنیم.
4- کثرت روایت اجلّاء از او.
1: ترجیح به احدثیت زماناً.
طائفه ی 2: ترجیح معلوم الصدور بر غیر معلوم الصدور.
طائفه ی 3و4و5: ترجیح مضمون روایت که خودش سه طائفه دارد: ترجیح به موافقت با کتاب- ترجیح به مخالفت با عامه- ترجیح به موافقت مشهور.
طائفه 6: ترجیح به مرجح صفاتی.
اهم این روایات، مقبوله ی عمر بن حنظله است که با ترجیح به صفات، ترجیح را شروع کرده است.
بحث سندی این روایت: سلسله ی سند این روایت: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ...
مشایخ ثلاثه این روایت را نقل کرده اند. روات این روایت تا عمر بن حنظله درست است. البته داود بن حصین، واقفی ثقه است. در مورد عمر بن حنظله، وجوهی برای توثیقش مطرح شده است:
1- طبق مبنای مرحوم تبریزی به این که اگر راوی از معاریف باشد و قدحی در مورد او وارد نشده باشد، دلالت بر توثیقش می کند.
2- صفوان بن یحیی از او نقل می کند که او از اصحاب اجماع است که لا یروی و لا یرسل الا عن ثقة. (البته در این جا با واسطه از او نقل می کند ولی دو روایت یافت شد که بدون واسطه از او نقل می کند .)
3- توثیق شهید ثانی . بنابر این که توثیقات متأخرین را قبول کنیم.
4- کثرت روایت اجلّاء از او.