اشکالات به صاحب حدائق
احرام زن در حریر محض منعی ندارد
ما عرض کردیم این خلاف صریح روایات است
دو بحث
بعد از تحقق احرام چه چیزی بر زن حرام است
شرط لباس محرم چیست
دلیلی نداریم که لباس احرام نباید حریر باشد یا لا اقل دلیل بر بطلان احرام نداریم
روایات در باب احرام زن
المراه
سالته عن العمام الصابریه...انما کره ذلک اذا
ناخوشایند این است که زن در لباس حریر محض محرم شود.
اشکال
اگر حدیث این بو دکه کل ثوب تصلی فیه فلاباس که خطاب به حریز است و ربطی از زنان ندارد
کل ثوب یصلی فیه نوعا چون نوع مکلفین مردان هستند و در لباس حریر نوعا نمی شود در آن نماز خواند.
در اینجا دو روایت دیگر هست که باید بحث کنیم
اطلاقی که می گوید لاتحل الصلاه فی حریر محض
روایت در کافی النساء یلبسن الحریر الدیباج الا فی الاحرام، احرامی که گاهی برای بعضی از زنان پیش میاید استثناء شده ولی حریر که همه هر روز می خوانند استثناء نشده
ضعف سند
برخی گفته اند مشهور عمل کرده اند: شاید مشهور به جهت عدم دلیل بر بطلان حکم کرده اند
مرسله ابن بکیر صحیح است : اجماع بر تصحیح ما یصح عنهم یعنی از حیث اینها اشکالی نیست نه اینکه واسطه بین اینها و امام مهم نیست
مرحوم خویی می فرمایند این روایت بن بکیر یک امتیازی دارد که موثقه سماعه ای که می گیوییم این امتیاز را ندارد