دوشنبه 24دی،62

Monday, January 14, 2019
10:30 AM

دو نکته درباره آیه ایذا وجود دارد
1. محقق خویی می فرمانید: علی انه یمکن القول... وذلک فی مقام بیان
خلیی متوجه منظور ایشان نشدیم ممکن است منظورشان این باشد که آیه در مقان بیان حرمت ایذا نیست فضلا از اینکه اطلاق نسبت به حصص هم داشته باشد بلکه یک واقعیت خارجی را بیان میکند که مسلمین در اثر اسلام آوردنشان ایذاء میشوند حال اینکه ایذاء حرام است یا خیر اینجا کاری به آن نداریم.

محقق خوانساری در جامع المدارک می فرمایند:
این استدلال صاحب جواهر اخص از مدعاست چون امر به معروف فقط نسبت به مومنین واجب نیست بلکه نسبت به بقیه هم واجب است و ایذاء غیرمومن حرام نیست لذا ترتیب نسبت به امر به معروف انها واجب نیست
کلام ایشان مشروط به آن است که کفار هم مکلف به فروع هستند. دیگر این که ما قائل به تفصیل در مساله نداریم بنابرین بواسطه قول به عدم فصل بین وجوب ترتیب بین مومن و غیرمومن فرمایش صاحب جواهر را اثبات کنیم.

البته ما در مقام دلیلی نداریم که بگوییم فصلی نیست.